บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

UK education system

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร

United Kingdom หรือสหราชอาณาจักรนั้น ประกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งระบบและข้อกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษานั้น มีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ได้แบ่งออกเป็น 5 ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ Early Years, Primary, Secondary, Further Education (FE) และ Higher Education (HE)

  1. Early Years Education – เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3-5 ปี จะเป็นช่วงระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน เป็นการให้ความสำคัญกับการปูรากฐานในวัยเด็กในการเรียนรู้ พัฒนาการ และการดูแลเด็ก โดยได้รับการรวมเข้าอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา เรียกว่า The Early Years Foundation Stage (EYFS)
  2. Primary – เริ่มตั้งแต่อายุ 5-11 ปี โดยแบ่งย่อยเป็น Key Stage 1 (อายุ 5-7 ปี) และ Key Stage 2 (อายุ 7-11 ปี) เป้าหมายหลักของระดับการศึกษาชั้นประถม หรือ Primary นั้น เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในด้านการอ่านเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ โดยจะมีการทดสอบใหญ่ในช่วงสุดท้ายของ Key Stage 1 และ 2 ในช่วงระดับชั้นนี้ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล มักจะเป็นการเรียนรวมทั้งนักเรียนหญิงและชาย แต่หากเป็นโรงเรียนเอกชน ก็จะมีบางโรงเรียนที่เป็นหญิงล้วนหรือชายล้วน
  3. Secondary – เริ่มตั้งแต่อายุ 12-15 ปี เปรียบเทียบเหมือนเป็นช่วงมัธยมต้น เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ โดยโรงเรียนในช่วงระดับการศึกษานี้ จะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามในแต่ละภูมิภาค โรงเรียนโดยส่วนมากที่เป็นโรงเรียนรัฐจะรับนักเรียนเข้าศึกษา โดยไม่ได้จำกัดในด้านของความรู้ความสามารถของเด็ก แต่จะเป็นการรับนักเรียนตามเขตบ้านใกล้ แต่จะมีโรงเรียนในรูปแบบอื่น เช่น Grammar School และ Academies ที่เป็นโรงเรียนเอกชน ภายใต้การสนันสนุนจากภาครัฐ (Public Funded Independent Schools) โรงเรียนเอกชนลักษณะนี้ จะเป็นอิสระจากการควบคุมของการศึกษาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป โรงเรียนแบบ Academies ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000  และตั้งแต่นั้นมา พรบ.การศึกษา ได้สนับสนุนให้โรงเรียนต่าง ๆ ผันตัวมาเป็นแบบ Academy เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทดแทนโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ โดยในช่วงแรก ๆ ได้เริ่มจากกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก (Outstanding) จากการวัดผลของ Ofsted ซึ่งในกลุ่มนี้ โรงเรียนที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ในช่วงท้ายของการศึกษาในระดับ Secondary นี้ นักเรียนจะต้องมีการสอบระดับชาติ หรือที่รู้จักกันดีคือ  GCSE (General Certificate of Secondary Education) นั่นเอง
  4. Further Education (FE) – ในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป หมายรวมถึงการศึกษาต่อในรูปแบบต่าง ๆ ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ง FE นี้ จะมีทั้งการเรียนในสายสามัญและสายอาชีพ สถาบันการศึกษาในช่วงระดับ FE นี้จะมีที่เรียกว่า General FE(GFE) and tertiary colleges, Sixth form colleges, Specialist colleges (mainly colleges of agriculture and horticulture and colleges of drama and dance) and Adult education
    institutes ซึ่งหากให้เรียกเป็นที่คุ้นหูของนักเรียนไทยแล้ว ระดับชั้นเปรียบได้กับการเรียนต่อในชั้นมัธยมปลาย ซึ่งหลักสูตรที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ก็คือ A-Level และ IB นัั่นเอง
  5. Higher Education (HE) – เรียกง่าย ๆ เป็นการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับปริญญานั่นเอง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียนในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) ปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) และยังรวมไปถึงการเรียนในระดับ Certificate / Diploma ที่เป็นระดับที่สูงกว่า A-Level โดยอาจจะเป็นทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ เช่น PGCE, HNC, HND เป็นต้น ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1992-1993 สืบเนื่องจาก พรบ.การศึกษาในช่วงนั้น ได้มีวิทยาลัยในสายอาชีพต่าง ๆ ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก การศึกษาในระดับ HE นี้ จะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า Higher Education Institutions (HEI) และบางส่วนใน FE Colleges

ระดับการศึกษา

ปีที่

การสอบระดับชาติ

เทียบการศึกษาไทย

Early Years

Nursery

ไม่มี

อนุบาล

Reception

Primary

Year 1

ไม่มี

ประถม 1

Year 2

ประถม 2

Year 3

ประถม 3

Year 4

ประถม 4

Year 5

ประถม 5

Year 6

ประถม 6

Secondary

Year 7

ไม่มี

มัธยม 1

Year 8

มัธยม 2

Year 9

มัธยม 3

Year 10

มัธยม 4

Year 11

GCSE

มัธยม 5

Further Education (FE)

Year 12

A-Level

มัธยม 6

Year 13

มหาวิทยาลัยปี 1

Higher Education (HE)

Undergraduate Yr1

ปริญญาตรี
(Bachelor Degree)

มหาวิทยาลัยปี 2

Undergraduate Yr2

มหาวิทยาลัยปี 3

Undergraduate Yr3

มหาวิทยาลัยปี 4

Postgraduate

ปริญญาโท, ปริญญาเอก
(Master Degree,
Doctor Degree)

ปริญญาโท, ปริญญาเอก

Choose Your Education Level

Postgraduate Degree

ปริญญาโท และปริญญาเอก

เรียนต่อปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ปี จบเร็ว เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากที่สุด โอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลก

Undergraduate Degree

ปริญญาตรี

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปี อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เพื่อเรียนต่อและได้รับปริญญาบัตรจากอังกฤษ

Language School

โรงเรียนภาษา

พัฒนาภาษาอังกฤษกับโรงเรียนภาษาชั้นนำ ที่ทางเราเลือกสรรแล้วในคุณภาพ เพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมแบบฉบับอังกฤษแท้ ๆ 

A-Level, GCSE

โรงเรียนมัธยม

เรียนต่อมัธยมในอังกฤษ เพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Oxford & Cambridge เลือกได้ทั้งโรงเรียนแบบอังกฤษแท้ ๆ (Traditional Boarding Schools) และโรงเรียนอินเตอร์

Certificate / Diploma

หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น

เลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Fashion, Art & Design, Business, IT และอื่น ๆ ที่มีให้เลือกมากมาย  พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

Summer School

เรียนภาษาช่วงซัมเมอร์

ปิดเทอมนี้ ไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษกันเถอะ ทั้งพัฒนาภาษา เที่ยวสถานที่สำคัญที่โด่งดังระดับโลก ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างชาติ เลือกได้ทั้งบรรยากาศแบบโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนภาษา พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

Let us be a part of your success